تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید رضا زاده

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید رضا زاده

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

پیش بینی مقاومت

استاد راهنما:

آقای امین خزایی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

اقای  سعید رضا زاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  14

مکان : سالن همایش