تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم نفیسه روشنک

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم نفیسه روشنک

رشته :

مهندسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه یک مدل پیش بینی کبد چرب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فاخته

استاد راهنما:

آقای امین گلابپور

استاد داور1:

آقای  مجید انجیدنی

استاد داور 2 :

آقای علی کفاش

دانشجو:

خانم نفیسه روشنک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  16

مکان : سالن همایش