۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای میثم ترابی

تاریخ: 11 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

ارزیابی ساخت و ساز پایدار به منظور سوق به سمت استاندارد LEED و تاثیر و پیامد آن بر مدیریت محیط زیست

استادراهنما:

سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

میثم ترابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/15

ساعت  10

مکان : کلاس 305