تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محسن کاملی

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محسن کاملی

رشته :

مهندسی  عمران-مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی اجرای موثر برنامه های ایمنی در پروژه های ساختمانی با رویکرد ANP مطالعه موردی پروژه نفیس 3

استاد راهنما:

آقای کیوان بینا

استاد داور1:

آقای  سهیل قره

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

محسن کاملی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/30

ساعت  9

مکان : سالن همایش