تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسن زاده باقری

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییر موقعیت خرپای کمربندی بر روی ماکزیمم جابجایی ایجاد شده در سازه

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

دانشجو:

محمدرضا حسن زاده باقری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/07/01

ساعت  13

مکان : سالن همایش