تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر عملکرد ایمنی در انتخاب روش بهینه تخریب سازه ها

استادراهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای امین هنربخش

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/30

ساعت  10

مکان : سالن همایش