تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمد رضا زاده

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای  محمد رضا زاده

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت تدارکات پروژه  بر اساس استاندارد pmbok  در  موفقیت پروژه های عمرانی سطح شهر مشهد

استادراهنما:

آقای مرتضی شیخی

استاد داور1:

آقای دکتر امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

محمد رضا زاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/23

ساعت  13:00

مکان : سالن همایش