تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مسعود صادقی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای   مسعود صادقی

رشته :

مهندسی  عمران- سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر مواد FRP بر روی رشد و گسترش ترک در سازه های بتنی

استادراهنما:

آقای حمیدرضا کاظمی

استاد داور1:

آقای دکتر امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

مسعود صادقی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/21

ساعت  14:30

مکان : سالن همایش