تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مهدی شجاعی

تاریخ: 6 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مهدی شجاعی

رشته :

مهندسی  عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

ارزیابی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران پروژه های عمرانی استاد راهنما

استادراهنما:

آقای مهران امیری

استاد داور1:

آقای دکتر امین هنربخش

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی شجاعی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/14

ساعت  14

مکان : سالن همایش