تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علی علی دوست

تاریخ: 6 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

ارزیابی چالش ها  و مشکلات موجود در رابطه با تاخیرات در اجرای پروژه های عمرانی ساخت و ساز شهر مشهد با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

استادراهنما:

آقای دکتر حسین رضایی آذریانی

استاد داور1:

آقای دکتر امین هنربخش

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

علی علی دوست

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/14

ساعت  13:00

مکان : سالن همایش