تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای رضا عبدالرضایی

تاریخ: 29 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و  ارزیابی اثر ارتباطات و مدیریت پروژه در مدیریت بحران پروژه های عمرانی

استادراهنما:

آقای آرش نجی

 

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

رضا عبدالرضایی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/22

ساعت  11

مکان : سالن همایش