تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علیرضا دهقانی

تاریخ: 21 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – گرایش زلزله

موضوع پایان نامه :

تاثیر ضخامت صفحه ستون و قطر بولتها بر روی عملکرد صفحه ستون تحت خمش دو محوری

استادراهنما:

آقای آرش نجی

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

علیرضا دهقانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/22

ساعت  09:30

مکان : سالن همایش