۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مجتبی معصومی

تاریخ: 21 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر استاندارد مدیریت پروژه (pmbok) بر مدیریت پروژه های صنعت ساخت _(مطالعه موردی-پروژه های عمرانی فعال سطح مشهد)

استادراهنما:

دکتر امین هنربخش

استاد داور1:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور2:

دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

جواد اکبر زاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/24

ساعت  :14:30

مکان : کلاس 305