۲۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول شهریه ثابت و متغییر

 

جدول شهریه مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته موسسه آموزش عالی سبحان

 

مقطع تحصیلی شهریه ثابت عمومی پایه(نظری) اصلی و تخصصی(نظری) دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه و کارآموزی
کارشناسی پیوسته 4330700 165000 247500 302500 247500 687500
کارشناسی ناپیوسته 4330700 165000 247500 302500 247500 687500
کاردانی پیوسته 4330700 165000 247500 302500 247500 687500

تمامی قیمت ها در جدول زیر به ریال می باشد.

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سبحان در سال 1396

 

مقطع تحصیلی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری) شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی و کارگاهی)
کارشناسی ارشد 96 6957500 1300750 3478750 4340270

در صورت پرداخت نقدی شهریه، از 10 درصد تخفیف شهریه ثابت برخوردار خواهید گردید.