تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

جدول شهریه ثابت و متغییر

 

مقطع

تحصیلی

شهریه ثابت سال 97 عمومی پایه(نظری) اصلی و تخصصی(نظری) دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا در هفته شهریه هر واحدپروژه وکاراموزی
کارشناسی پیوسته 4/760/000 181/500 272/250 332/750 272/250 756/250
کارشناسی ناپیوسته 4/760/000 181/500 272/250 332/750 272/250 756/250
کاردانی پیوسته 4/760/000 181/500 272/250 332/750 272/250 756/250

جدول شهریه ثابت و متغیر سال 97

 

 

مقطع تحصیلی شهریه ثابت سال 97 شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه (نظری) شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی وکارگاهی)
کارشناسی ارشد 97 8/000/000 1/496/000 4/000/000 4/991/000

جدول شهریه  ثابت و متغیر مقطع کارشناسی ارشد  سال 97

 

تمامی قیمت ها در جدول فوق به ریال می باشد .