تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97
شروع انتخاب واحد  

97/11/13

 

پایان انتخاب واحد  

97/11/19

 

شروع کلاسها  

97/11/21

 

حذف و اضافه  

97/12/04  

 

پایان کلاسها 98/03/23

 

شروع امتحانات عملی

 

98/03/18
پایان امتحانات عملی  

98/03/23

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  

98/03/25

 

شروع امتحانات تئوری

 

 

98/04/01

 

 

پایان امتحانات تئوری

 

 

 

98/04/16