تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی98-97
شروع انتخاب واحد  

97/06/17

 

پایان انتخاب واحد  

97/06/22

 

شروع کلاسها  97/06/24

 

حذف و اضافه  

97/07/07

 

پایان کلاسها 97/10/13

 

شروع امتحانات عملی

 

97/10/08
پایان امتحانات عملی  

97/10/13

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان 97/10/15
شروع امتحانات تئوری

 

 

97/10/22

 

 پایان امتحانات تئوری

 

 97/11/07