تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

تاریخ: 15 بهمن ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها
  • شروع انتخاب واحد 1398/11/12
  • پایان انتخاب واحد 1398/11/18
  • شروع کلاسها 1398/11/19
  • حذف و اضافه 1398/12/03 الی 1398/12/09
  • پایان کلاسها 1399/03/22
  • شروع امتحانات عملی 1399/03/17
  • پایان امتحانات عملی 1399/03/22
  • دریافت کارت ورود به جلسه امتحان 1399/03/24
  • شروع امتحانات 1399/04/31
  • پایان امتحانات 1399/04/15