تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

**درس طرح معماری 3 ،4 و 5 استاد گلستانی

تاریخ: 25 فروردین ماه 1399   |   گـروه : آموزش مجازی رشته عمران

برای طرح معماری ۳:طراحی موزه
طراح معماری ۴:طراحی هتل
طرح معماری ۵:طراحی مجتمع مسکونی