۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

• امتحان میانترم مدارمنطقی با آقای دکتر علی حسینی در روزچهارشنبه مورخ 23/03/97 ساعت 18 الی19.30 برگزار می گردد.

تاریخ: 21 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار