شنبه, 01 آذر 1393
جلسه هم اندیشی استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جلسه هم اندیشی استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جلسه هم اندیشی استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جلسه هم اندیشی استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
جلسه هم اندیشی استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی
طراحی و ساخت آموزنده آزمایشگاهی ماشین های AC و DC و ترانس